ร่วมบริจาคในนาม

บุคคลธรรมดา

หรือ

นิติบุคคล

หรือ