ค้นหาตารางออกตรวจแพทย์


  กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล หรือหน่วยตรวจ เพื่อค้นหาข้อมูล !!!   หมายเหตุ : ตารางออกตรวจแพทย์เป็นข้อมูลเบื้องต้น หากท่านต้องการพบแพทย์ ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก กรุณาสอบถามหรือทำนัดหมายล่วงหน้า          ณ ศูนย์บริการข้อมูลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

   ศูนย์บริการข้อมูล : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) ) :
         โทร. 02-926-9991 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

   ศูนย์บริการข้อมูล : คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) :
         โทร. 02-926-9860 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น.


ผู้ดูแลระบบ